August 16 Birthdays

Yuliya Vysotskaya
Yuliya Vysotskaya
August 16, 1973 (47 years old)
Undisclosed
Urara Takano
Urara Takano
August 16, 1961 (59 years old)
Undisclosed
Suzanne Farrell
Suzanne Farrell
August 16, 1945 (75 years old)
Undisclosed
Scott Asheton
Scott Asheton
August 16, 1949 (65 years old)
$2 Million
Rocco Granata
Rocco Granata
August 16, 1938 (82 years old)
Undisclosed
Rocco Papaleo
Rocco Papaleo
August 16, 1958 (62 years old)
Undisclosed
Mirta Miller
Mirta Miller
August 16, 1948 (72 years old)
Undisclosed
Mary Stallings
Mary Stallings
August 16, 1939 (81 years old)
Undisclosed
Marneen Fields
Marneen Fields
August 16, 1955 (65 years old)
Undisclosed
Mal Waldron
Mal Waldron
August 16, 1925 (77 years old)
Undisclosed
Loris Gizzi
Loris Gizzi
August 16, 1899 (87 years old)
Undisclosed
Liane Haid
Liane Haid
August 16, 1895 (105 years old)
Undisclosed
Lam Chi-chung
Lam Chi-chung
August 16, 1976 (44 years old)
Undisclosed
Kimmo Pohjonen
Kimmo Pohjonen
August 16, 1964 (56 years old)
Undisclosed
Kevin Ayers
Kevin Ayers
August 16, 1944 (69 years old)
Undisclosed
John McArdle
John McArdle
August 16, 1949 (71 years old)
Undisclosed
Jeremy Kewley
Jeremy Kewley
August 16, 1960 (60 years old)
Undisclosed
Janet Henfrey
Janet Henfrey
August 16, 1935 (85 years old)
Undisclosed
Jalaja
Jalaja
August 16, 1961 (59 years old)
Undisclosed
Jane Gail
Jane Gail
August 16, 1890 (73 years old)
Undisclosed
Honglei Sun
Honglei Sun
August 16, 1970 (50 years old)
Undisclosed
Harry Cheshire
Harry Cheshire
August 16, 1891 (77 years old)
Undisclosed
Fan Xu
Fan Xu
August 16, 1967 (53 years old)
Undisclosed
Ernie Freeman
Ernie Freeman
August 16, 1922 (59 years old)
Undisclosed
Eri Kitamura
Eri Kitamura
August 16, 1987 (33 years old)
Undisclosed
Eric Weissberg
Eric Weissberg
August 16, 1939 (81 years old)
Undisclosed
Eddie Kirkland
Eddie Kirkland
August 16, 1923 (88 years old)
Undisclosed
Bunta Sugawara
Bunta Sugawara
August 16, 1933 (81 years old)
Undisclosed
Benny Bartlett
Benny Bartlett
August 16, 1924 (75 years old)
Undisclosed
Barry Hay
Barry Hay
August 16, 1948 (72 years old)
Undisclosed
Barta Barri
Barta Barri
August 16, 1911 (92 years old)
Undisclosed
Upen Patel
Upen Patel
August 16, 1982 (38 years old)
Undisclosed
Al Hibbler
Al Hibbler
August 16, 1915 (105 years old)
Undisclosed
Akari Yoshida
Akari Yoshida
August 16, 1996 (24 years old)
Undisclosed
Alex Boye
Alex Boye
August 16, 1970 (50 years old)
Undisclosed
Alexis Valdés
Alexis Valdés
August 16, 1963 (57 years old)
Undisclosed
Anthony Price
Anthony Price
August 16, 1928 (92 years old)
Undisclosed
Ashton Shepherd
Ashton Shepherd
August 16, 1986 (34 years old)
Undisclosed
Ayub Bachchu
Ayub Bachchu
August 16, 1962 (58 years old)
Undisclosed
Caio Ribeiro
Caio Ribeiro
August 16, 1975 (45 years old)
Undisclosed